Projekt založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice II

Nositel projektu: 
Obec Šardice
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
1 285 532 Kč
Výše dotace: 
1 028 426 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Operační program Životní prostředí
Výzva č.: 
3

Projekt řeší realizaci interakčních prvků místního systému ekologické stability, které jsou vymezeny komplexními pozemkovými úpravami. jedná se lokality IP2 a IP5, ketré jsou převážně využívány jako zemědělská půda, z části jako sukcesní plochy s TTP nebo náletovými dřevinami. Cílem projektu je je pomocí výsadeb autochtoních dřevin a stanovištně vhodných druhů dřevin a keřů vytvořit přírodní biotop, který bude mít funkci interakčního prvku.