138. výzva Operačního programu Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva jejíž cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření. Datum ukončení příjmu žádostí je nastaveno na 8.6.2020. Podporovanými aktivitami Výzvy jsou:

  • Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu.

Podporovaná opatření:

Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:

  • péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.),
  • péče o lesní společenstva,
  • péče o vodní prvky a mokřadní biotopy,
  • péče o dřeviny rostoucí mimo les,
  • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů,
  • likvidace invazních a expanzivních druhů,
  • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,
  • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochra­ny způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, láv­ky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci chrá­něných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR, informační panely, naučné stezky apod.),
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území.

Více informací získáte na stránce: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=157