139. výzva Operační program Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva jejíž cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Příjem žádostí potrvá do  2. 11. 2020. Podporovány jsou následující aktivity:

  • Podporovaná aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
  • Podporovaná aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
  • Podporovaná aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
  • Podporovaná aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství.

Více informací naleznete na stránce: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=158