15. výzva IROP - Sociální služby

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 2021 – 2027 byla vyhlášena výzva na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb.

Peníze jsou určené na pořízení budov a vybavení, výstavbu nových budov a na stavební úpravy. Tím se zlepší podmínky pro poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb. Výzvou bude podpořeno i zkvalitnění materiálně technické základny nových a stávajících sociálních služeb.

Zahájení příjmu žádostí: 23. 9. 2022

Ukončení příjmu žádostí: 3. 8. 2023

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jedenprojekt:90000 000Kč.

Výše dotace pro obce: 85 %. Výše dotace pro NNO: 95 %.

Způsobilé výdaje:

Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících kposkytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí;
 • stavební úpravy(rekonstrukce, modernizace apod.)stávajících budovsloužících kposkytování registrovaných sociálníchslužeb
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákonao sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, veznění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška č. 505/2006 Sb.,o sociálních službách”);
 • administrativní zázemí / kanceláře včetně jejich vybavení proposkytovánísociální služby;
 • provozní zázemí pro pracovníky zajišťující úklid a údržbu prostor proposkytování sociální služby;
 • vybudování zázemí pro (hromadné) stravování (vývařovny) včetně vybavenípro klienty dané sociální služby,pokud jeposkytnutí stravysoučástí poskytované sociální služby;
 • vybudování astavební úpravysouvisejícíchinženýrskýchsítí(vodovod, kanalizace, plyn,elektrickévedení)vrámcistavby,kterájesoučástíprojektuaprojektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí srealizovaným projektem);
 • zeleň vokolí budova na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště,parkya zahrady);
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (nesmí být jediným předmětem projektu).

Nákup stavby

Pořízení majetku / Pořízení vybavení staveb

 • pořízenívybaveníprozajištěníprovozuzařízenísodůvodněnouvazbouna poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákonač. 108/2006 Sb.,o sociálníchslužbách;
 • pořízeníkompenzačníchpomůcekproposkytovánísociálníslužby,včetně krátkodobého zapůjčení klientovi sodůvodněnou vazbou na poskytování sociální služby, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
 • pořízenívozidlapro účely poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií, a systémů protipožární ochrany.

Více informací k výzvě najdete zde.