27. výzva - OPŽP

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Podání žádosti od: 30.03.2016

Podání žádosti do: 31.05.2016

Podporovaná opatření:

 • Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)
 • Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:
 • péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy,
 • péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení,
 • péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu,
 • péče o dřeviny mimo les,
 • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových stanovišť a druhů,
 • likvidace invazních a expanzivních druhů,
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,
 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.),
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu.

Více informace se dozvíte zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/27-vyzva