34. výzva IROP - Muzea

Nové expozice, revitalizace budov a depozitářů, restaurování sbírek i budování návštěvnických a edukačních center. Na to přispěje nová výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která se zaměřuje na česká muzea. Celkem je v této výzvě připraveno 458,9 milionů korun z EFRR.

Výzva je zaměřena na následující aktivitu specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích a její dílčí aktivity:

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí:

  • revitalizace muzeí, včetně nové výstavby;
  • expozice;
  • depozitáře;
  • technické zázemí;
  • návštěvnická centra;
  • edukační centra;
  • restaurování sbírek muzejní povahy, vybavení pro konzervaci a restaurování,
  • evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software;
  • ochrana muzejních sbírek.

Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Zahájení příjmu žádostí:    6. 10. 2022

Ukončení příjmu žádostí:  27. 4. 2023

Výše dotace:   85%

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 - 80 000 000 Kč.

Více informací k výzvě naleznete zde.