69. výzva OPŽP - Odpady

Podání žádosti od: 01.09.2017, podání žádosti do: 1.12.2017.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

 Příklady podporovaných projektů:

  • výstavba/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
  • systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
  • systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
  • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
  • výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
  • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
  • výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
  • výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu),
  • výroba paliv z ostatních odpadů,
  • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Výzva a další důležité dokumenty jsou k nalezení pod následujícím odkazem: http://www.opzp.cz/vyzvy/69-vyzva