aktuální výzvy k začátku ledna

Výzva 126 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) (OPZ)

Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení pro dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 dětí. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.

Podporované aktivity:

  • vybudování mikrojeslí,​
  • provozování mikrojeslí,
  • vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích,
  • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu "Podpora implementace služby péče o děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". 

Žadatelé:

·         osoba právnická, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ)

·         obce

·         organizace zřizované obcemi- za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako partnera projektu

·         NNO- za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako partnera projektu

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:2 000 000 CZK

Výzva platí od: 5. leden 2016 v 08:00 do: 6. červen 2016 v 23:59

Více informací: http://www.esfcr.cz/vyzva-126-opz

 

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Podporované aktivity v části strategického řízení, řízení kvality atd. v této výzvě vycházejí ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 případně z jiných strategických dokumentů. Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci či jiných strategických dokumentech. Aktivity v oblasti vzdělávání vycházejí z individuálních strategických dokumentů jednotlivých obcí. Atd.

·         Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace.

·         Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. 

·         Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

Upřesnění podporovaných aktivit v Příloze č. 2 výzvy.

Žadatelé:

·         Obec

·         Kraj

·         Asociace  a  sdružení obcí a krajů

·         Dobrovolné  svazky obcí

·         Příspěvkové organizace  zřízené kraji a obcemi

Výzva platí od: 11. leden 2016 v 08:00 do: 11. duben 2016 v 23:59

Více informací: http://www.esfcr.cz/vyzva-033-opz

 

Další výzvy:

Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2016

  • Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí
  • Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

Žádosti o dotace je možné podávat do 29. ledna 2016.

Více informací: http://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu_vyzva_2016

 

Výzva - Státní podpora sportu pro rok 2016

Dotace je poskytována na podporu sportovní činnosti, kterou musí příjemce provádět v následujících 10 letech od realizace akce s ohledem na dotaci ze státního rozpočtu. U staveb se jedná o termín od kolaudace nebo od potvrzení stavebního úřadu k užívání stavby, resp. převzetí díla.Dotace ze státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen.

Předkládání žádostí do 31. ledna 2016

Více informací: http://www.msmt.cz/file/36620/

 

Výzva - Města z jiného těsta — Rychlé granty

Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. Projekty, které podporují aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni. Projekty, které jsou krátkodobé a vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách.

Příjemci: Nestátní neziskové organizace a neformálním skupiny alespoň tří osob.

Více informací:http://www.nadacevia.cz/rychle-granty/