aktuální výzvy listopad a MS2014+

Seznam některých aktuálně běžících výzev, které by pro Vás mohly být zajímavé, a také něco k systému MS 2014+:

1) OP ŽP – 21. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Příjem žádostí od  15. 10. 2015 do 5. 1. 2016.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).

·         Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

 

2) OP ŽP – 24. výzva, PO 3, SC 3.3 – Rekultivace staré skládky

Příjem žádostí od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených), a to těch skládek, na které byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst.1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.

 

3) Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016

Do 15. 1. 2016.

Typy podporovaných projektů:

  • A: Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • B: Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy.
  • C: Akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů – Bezpečný přechod.

 

4) Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016

lze podávat nejpozději do 20. 1. 2016.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba cyklistických stezek.
  • Údržba cyklistických stezek.

 

5) MŠMT Program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Žádosti jsou přijímány do 21. 12. 2015.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vytvoření nových výukových kapacit v základní škole a zvýšení kapacit v mateřské škole.
  • dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod. bezprostředně související s vytvořením nové kapacity.

 

6) Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

Termín ukončení příjmu žádostí je 15. 01. 2016.

Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):

·         DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 –Podpora obnovy místních komunikací

 

MS 2014 +

Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů; jednotný monitorovací systém, do kterého žadatelé zadávají své žádosti o evropské dotace.

Video návody: http://dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Důležité poznámky: Potřeba mít certifikovaný elektronický podpis; program běží bezchybně pouze v prohlížeči Internet Explorer;  důležité vyplňovat žádost postupně kvůli otvírání dalších vyplňovacích polí; pro fungování el. podpisu je dobré mít nainstalován program: Silverlight - https://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx