„Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016

Byla vyhlášena výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016

Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 30. června 2016

Dotaci lze poskytnout zejména na:

  • pojistné, placené na základě pojistné smlouvy uzavřené obcí, kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou bezpečnostní dobrovolník při výkonu dobrovolnické činnosti způsobí sám nebo mu bude způsobena,
  • výdaje spojené s evidencí bezpečnostních dobrovolníků a s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické činnosti (např. školení),
  • výdaje spojené s pořízením materiálního vybavení nezbytného k zajišťování výkonu činnosti bezpečnostních dobrovolníků,
  • zpracování a tisk informačních materiálů týkajících se realizace projektu,
  • náklady na organizaci setkání s veřejností (např. pronájem sálů, ozvučení),
  • úhradu poplatku za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů za účelem prokázání bezúhonnosti bezpečnostních dobrovolníků.

Více informací naleznete na stránkách: http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx