Blíží se uzávěrka Programu spolupráce ČR - SR (Kvalitní životní prostředí)

Upozorňujeme, že 14. 9. 2018 je datum uzávěrky pro podávání žádostí o dotaci do Výzvy na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07. Dotační program spadá do investiční priority zaměřené na Ochranu a obnovu biologické diverzity, půdy, a podporu ekosystémových služeb včetně sítě Natura 2000 a zelených infrastruktur. Spoluúčast žadatele činí max. 15 % celkových způsobilých výdajů podle typu žadatele. Všechny potřebné informace k výzvě získáte na stránce: http://www.sk-cz.eu/cs/aktuality/&id=341