"Dešťovka pro veřejné budovy" - 62. výzva OPŽP

OPŽP vyhlásilo 62. výzvu zaměřenou na chytré hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňovou ochranu, výše dotace až 85%.

Podporováno je např.:

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
 • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
 • vsakovací šachty,
 • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • (úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit)
 • výstavba suchých nádrží (poldrů),
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
 • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

Příjem žádostí probíhá do 31.8.2017.
Žádat mohou kromě obcí a příspěvkových organizací také správci toků, ve vybraných případech i neziskové organizace a fyzické osoby.

Veškeré informace k výzvě naleznete zde.