Dotace pro nestátní neziskové organizace 2020 z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace v následujících oblastech podpory pro rok 2020:

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

žádosti je možné podávat do 31. 1. 2020 do 12 hodin. Informace ke způsobu podání žádosti, hodnocení apod. naleznete pod následujícím odkazem: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2020

Uznatelné náklady projektu:

  • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % „celkových uznatelných nákladů schváleného projektu“. Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na 50 000,- Kč.

Z poskytnuté dotace lze hradit:

  • osobní náklady včetně odvodů, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). Při stanovení konkrétní výše mzdy resp. odměny je příjemce dotace povinen přihlížet k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž jsou aplikována nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších platných předpisů,
  • ostatní náklady, nezbytné pro realizaci projektu, které jsou účetně evidované a ověřitelné na základě originálních účetních dokladů (provozní náklady, nemateriální náklady (služby), materiální náklady),
  • náklady projektu spojené se zahraničními cestami lze z dotace hradit pouze v odůvodněných případech (předpokladem je řádné zdůvodnění uvedené v projektu, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci).