Dotace pro neziskovky 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO) pro rok 2018, a to na tyto oblasti podpory:

  • podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  • metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
  • udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Žádosti o neinvestiční dotace mohou organizace podávat od dnešního dne do 18. prosince 2017.

V rámci hodnocení budou vybrány a podpořeny pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Podporovány nebudou náklady spojené s činností a provozem NNO ani aktivity, které jsou podpořeny z jiných zdrojů (zejm. členských příspěvků a Evropských strukturálních a investičních fondů). Žadateli o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.

Více informací zde.