Dotace – program Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „výzva“, „žádost“) z programu 117 74 Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro podprogram.: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit (mmr.cz). Cílem výzvy, resp. programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li v podmínkách výzvy stanoveno jinak.

Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím:

  1. bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné,
  2. nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky.

Program se nevztahuje na podporu rozšíření kapacit dočasného nouzového přístřeší ve smyslu usnesení vlády č. 207.

Alokace výzvy: 900 mil. Kč

Platnost výzvy: od 14. dubna 2022 do 31. května 2022

Příjem žádostí o dotaci: od 20. dubna 2022 do 31. května 2022, 12:00 hod.

MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu ukončení příjmu žádostí, zejména v souvislosti s vyčerpáním alokace. Výzva bude ukončena v případě, kdy požadovaný objem dotací v rámci podaných žádostí dosáhne 1 350 000 000 Kč (1,5 násobek alokace výzvy), nejdříve však 20. května 2022, ve 12:00 hod.

Výše dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do objemu 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Oprávněnými žadateli jsou obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace, hlavní město Praha, městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace.

Uznatelnými jsou výdaje, které vznikly nejdříve 24. února 2022 (datum zdanitelného plnění) do data ukončení Realizace akce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a souvisí výhradně s realizací akce.  Výdaje na projektovou dokumentaci stavby jsou uznatelné od 1.1.2022 (datum zdanitelného plnění).

Odkaz na všechny informace: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit

Kontakt pro dotazy: ubytovaniua@mmr.cz