dotace - Technická infrastruktura

MMR vyhlásilo výzvu - Podpora bydlení 2022 – Podprogram 117D063 Technická infrastruktura. Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. října 2021 do 7. ledna 2022, do 12 hod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pozemní komunikace, tj.:
  • 1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí.
  • 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí.
  • 3. účelové komunikace.
 • Vodovod, tj.:
  • 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě.
  • 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě.
 • Kanalizace, tj.:
  • 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě.
  • 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě a to i jednotlivě.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 180 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace je 150 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného podprogramu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy.
 • Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k zainvestovaným pozemkům, přičemž každý zainvestovaný pozemek musí být přímo napojený na nově budovanou technickou infrastrukturou, která je předmětem dotace

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce 31. října 2023.
 • Žádost nemůže být podána na akci, u které již byla ukončena realizace.

Více informací získáte na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2022/podprogram-technicka-infrastruktura