Dotační podprogram - technická infrastruktura pro bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace vroce 2021 z podprogramu Technická infrastruktura, který je součástí programu Podpora bydlení. Z tohoto dotačního titulo mohou obce žádat do maximální výše dotace 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného podprogramu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy.

Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k pozemkům pro výstavbu rodinných nebo bytových domů zahrnutých do akce. Uznatelnými výdaji jsou výdaje na pozemní a stavební práce související s výstavbou předmětné technické infrastruktury. Pod pojmem „předmětná technická infrastruktura“ nebo „předmět dotace“ se při podání žádostio poskytnutí dotace rozumí dopravní nebo technická infrastruktura, naníž je žádost o dotaci podávána, kterou jsou

a) pozemní komunikace, tj.1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí, 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí, 3. účelové komunikace ;

b) vodovod, tj.1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě ,2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;

c) kanalizace, tj.1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě.a to i jednotlivě.

Lhůta pro podání žádosti končí dnem 9. dubna 2021.

Více informací je uveřejněno na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2021/podprogram-technicka-infrastruktura