Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

 Příjem žádostí: od 17. 09. 2018 do 15. 01. 2019

 Předmět podpory:

  • Rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod. max. do 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 2 mil. Kč na akci a zároveň max. do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu, včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahnění
  • Výstavby a obnovy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží  za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek boje se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod. max. do 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně max. 10 mil. Kč na celou akci

Podmínkou pro přiznání podpory je:

1.           Naplnění účelu programu, kterým se rozumí:

  • Obnovu a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů lze podpořit, pokud jejich základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce
  • Celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží, u kterých mocnost sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, přičemž za relevantní se považuje katastrální výměra nádrže
  • Výstavba rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence vody v krajině
  • Podpořené rybníky a vodní nádrže umístěné na vodním toku (průtočné VN) o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající min. Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže
  • Pro výstavbu, či obnovu rybníka nebo vodní nádrže se uznatelný poměr celkového objemu nádrže k objemu hráze stanoví dle vzorce                       

2.           Aby všechny podpořené rybníky a nádrže byly po realizaci schopné bezpečně převést případný povodňový průtok

3.           Zajištění efektivnosti vynaložených nákladů

4.           Prokázání vlastnického nebo jiného práva žadatele k pozemkům, na nichž leží část rybníku nebo vodní nádrže přímo dotčená zamýšleným opatřením, jiným právem žadatele k pozemkům může být pouze nabývací titul, případně věcné právo zapsané ve veřejném seznamu – KN, svědčící žadateli k pozemkům ve vlastnictví státu nebo územně samosprávných celků

5.           Podpora nebude poskytnuta je-li na předmět podpory zástavní právo jiné, než vůči ČR

6.           Podpora nebude poskytnuta, pokud je do předmětu podpory zaústěna nečištěná odpadní voda

7.           Podíl investic na každou akci bude min. 15% z uznatelných nákladů – stavebně-technologické práce (rekonstrukce hráze atd. – nadlepšení původního stavu)

 Všechny potřebné informace k dotační výzvě naleznete na stránce: http://eagri.cz