„Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2018

JMk vyhlásil dotační program jehož cílem je podpora neformálně pečujících osob o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora a aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče. Příjem žádostí trvá od 9. 2. 2018 do 23. 2. 2018. Žádat mohou spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osob.  Maximální výše podpory činí 120.000 Kča spoluúčast není vyžadována.

Podporovány budou aktivity:

a)     vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (semináře, kurzy, duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, svépomocné skupiny, poskytování poradenství a podpory),

b)     osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora.

Dotaci lze použít na tyto výdaje:

a)     provozní a osobní výdaje (nájem provozovny nebo sídla organizace, mzdové a ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění, vč. pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, internet, energie apod.),

b)     nákup kancelářských potřeb a odborných knih,

c)     zajištění realizace konferencí, seminářů, kurzů, přednášek, svépomocných skupin a kulatých stolů (pronájem prostor, lektorné apod.),

d)     úhradu cestovních náhrad (prokazatelně souvisejících se vzděláváním a poradenstvím neformálně pečujících v jejich přirozeném prostředí),

e)     informační a odborné materiály (zpracování, tisk, distribuce informačních a odborných materiálů, brožur a publikací).

Více informací získáte na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants