Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2019

JMK vyhlásil dotační program na podporu rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2019. Žádosti do 1. kola výzvy je možné podávat od 14.02.2019 od 8:00 hod. - 01.03.2019 do 14:00 hod. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činní 2 000 000 Kč a minimální podíl spoluúčasti žadatele je 40 %.

Uznatelnými výdaji projektu budou:

 • plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB (spolufinancování všech druhů povrchů – např. mlatový, asfaltový, betonový, živičný, dlážděný, přírodě blízký apod.),
 • realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 1. skupina (povrchy zpevněné: např. živičné, dlážděné, betonové, asfaltové apod.),
 • realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 2. skupina (povrchy přírodní: např. štěrkové, pískové, mlatové, přírodě blízké apod.),
 • výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených a ochranných jízdních pruhů,
 • budování doprovodné infrastruktury cyklostezek, cyklotras (informační tabule, odpočívadla, přístřešky, odstavná zařízení pro kola apod.) na nových i na stávajících vyznačených trasách,
 • budování osvětlení podél cyklostezek mimo zastavěné části obce k zajištění bezpečné dojížďky do zaměstnání a do škol,
 • podporu realizace a opravy tras MTB a rozvíjení sítě přírodě blízkých stezek. Není podmínkou návaznost na dálkové a krajské koridory (viz příloha č. 3 dotačního programu),
 • budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike),
 • realizaci nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační hráze apod.),
 • opravy lávek pro cyklisty (např. statické zabezpečení, sanace poruch, sanace betonových segmentů, povrchů, izolace nosné konstrukce),
 • budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů,
 • osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • obnovu a optimalizaci stávajícího značení, vyznačení dálkových a krajských koridorů v souladu s metodikou vyhlašovatele (viz příloha č. 2 dotačního programu),
 • realizaci ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožnuje jejich realizaci včetně doprovodného značení,
 • informační tabule a značení tras MTB,
 • zpracování projektové dokumentace jako součásti projektu, tj. pouze pokud na zpracování projektové dokumentace navazuje stavební (realizační) část projektu, dle některého z písm. a) až o) tohoto článku.

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants