Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019

JMK vyhlásil dotační program Podpora rozvoje venkova s příjmeme žádosti od 14. 2. 2019 do 1. 3. 2019. Dotační program se skládá z následujících dotačních titulů:

  • Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti pro obce s méně než 3.000 obyvateli

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 250 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podporovanými aktivitami jsou: víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity, čekárny na zastávkách hromadné dopravy - smart řešení, tělovýchovná zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť), obchody a služby (pošta Partner), obecní úřady, základní a mateřské školy, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče.

  • Podpora provozu místních akčních skupin

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 100 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podporovanými aktivitami jsou: mzdy, režijní náklady kanceláří, aktivity spojené s realizací projektů tzv. Malý Leader.

  • Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti pro obce s méně než 3.000 obyvateli, svazek obcí

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 100 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podporovanými aktivitami jsou: vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, místní komunikace a cyklistické stezky, základní a mateřské školy, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity, obecní úřady.

  • Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě pro obce s méně než 3.000 obyvateli

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 250 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %.

Podporovanými aktivitami jsou: chodníky, odstavné plochy, vjezdy, případně další prvky v přidruženém prostoru komunikací a stezky pro pěší, bezpečné přechody pro chodce včetně osvětlení, osvětlení veřejných prostranství a komunikací.
  • Obecní knihovny pro obce s méně než 3.000 obyvateli

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 50 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podporovanými aktivitami jsou: počítačové vybavení, čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje, softwarové vybavení, mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály, drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

  • Společné integrované projekty svazků obcí

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 250 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podporovanými aktivitami jsou: pořízení společného majetku (zejména venkovní mobiliář, informační tabule a značení mikroregionu, pódia pro pořádání společenských a kulturních akcí, party stany, sdílená komunální technika pro údržbu veřejných prostranství, sdílená audiovizuální technika, zařízení pro chytrý region – multifunkční panely s WIFI a dobíjením techniky, sdílená elektrokola), propagace a obnova regionu (organizace společných tradičních akcí směřujících k propagaci mikroregionu, vzdělávací akce a materiály zaměřené na obnovu venkova), obnova společné infrastruktury mikroregionu (např. vodovod, kanalizace, ČOV, komunikace – studie, projektová dokumentace i realizace).

  • Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně pro obce s méně než 3.000 obyvateli

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 150 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podporovanými aktivitami jsou: úprava ploch veřejného prostranství včetně pořízení mobiliáře a úpravy travnatých ploch včetně bylinného patra a květinové výzdoby, nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství.

  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov podpořená dotací z MMR v roce 2019 pro obce s méně než 3.000 obyvateli

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 300 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podporovanými aktivitami jsou: kulturní domy, multifunkční domy, školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

  • Obnova místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací z MMR v roce 2019 pro obce s méně než 3.000 obyvateli

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 300 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podporovanými aktivitami jsou: Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, nadjezdy, napojení na místní komunikaci, je-li v majetku obce, dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: Obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), obnova propustků, mostů, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

 Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům naleznete na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/