Dotační program Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

 Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Zejména cílí na podporu údržby venkovské zástavby v majetku obcí s důrazem na podporu obnovy občanské vybavenosti a bezpečnosti obyvatel na komunikacích.

 Příjem žádostí: 15.02.2021 - 01.03.2021

 Dotační titul DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

 Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

 Charaktery podporovaných akcí: výdaje na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti:

 i) základní a mateřské školy včetně zázemí a hřišť,

 ii) víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity,

 iii) obecní úřady,

 iv) samostatná tělovýchovná a sportovní zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť a hřišť při ZŠ a MŠ),

 v) zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče,

 vi) obchody a služby (pošta Partner,)

 vii) čekárny na zastávkách hromadné dopravy.

 Dotační titul DT 2 - Podpora vybraných aktivit místních akčních skupin

 Příjemci podpory místní akční skupina (MAS)

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %

 Charaktery podporovaných akcí:  výdaje na aktivity místních akčních skupin:

  i) propagace regionálních výrobků formou značek vztahujících se k místnímu regionu (podpora vzniku místní značky, či rozšíření použití již stávající značky),

 ii) aktivity spojené s realizací malých projektů vedoucích k podpoře místní produkce prezentované místní značkou.

 Dotační titul DT 4 - Opravy místních komunikacích a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

 Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

 Charaktery podporovaných akcí:  výdaje na opravy komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v obcích: i) opravy a rekonstrukce místních komunikací zařazených do Pasportu místních komunikací (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.)

 ii) chodníky, odstavné plochy, vjezdy, případně další prvky v přidruženém prostoru komunikací a stezky pro pěší,

 iii) bezpečné přechody pro chodce včetně osvětlení,

 iv) osvětlení veřejných prostranství a komunikací.

 Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz; Bc. Simona Bočáňová, tel. 541 652 356; bocanova.simona@jmk.cz; Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz

Více informací získáte na stránce: JIhomoravského kraje