Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2019

JMK vyhlásil výzvu na podporu včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji. Žádosti je možné podávat od 14.2.2019 do 1.3.2019. Dotační program je rozdělen na následující dotační tituly:

  • Podpora zájmového včelařství

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činí 10 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podpora bude směřována do výměny celých úlových sestav (sestavu tvoří jednotlivé položky, tj. zasíťované oddělitelné varroa dno, nástavky, mateří mřížka, rámky, krmítko a víko), popř. i jednotlivých položek sestav (bez jakéhokoliv dalšího příslušenství); (prokázaná likvidace starých úlových sestav, popř. jednotlivých položek sestav bez příslušenství).

  • Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činí 20 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 5 %.Podpora bude směřována na  a) nákup nových nástavkových úlů, b) nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem, c) nákup plemenného a chovného materiálu z registrovaných chovů, d) nákup přístrojového a technického vybavení, e) nákup ochranného vybavení a pomůcek, f) nákup audiovizuální techniky, g) nákup výpočetní techniky, h) výdaje spojené se vzdělávacími akcemi pro děti v oblasti včelařství, i) výdaje spojené s účastí na soutěžích pro děti v oblasti včelařství (Zlatá včela), j) nákup propagačních a informačních materiálů, k) nákup a výsadba včelařsky významných rostlin – bylin, keřů a stromů včetně údržby a následné péče o medonosnou zeleň (v areálu VKM u včelnice, případně na veřejné ploše po dohodě s příslušnou obcí).

  • Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin a podpora zařízení pro získávání vosku

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činí 30 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 10 %. Podpora bude směřována na a) studie a projekty ozelenění včelařsky významnými rostlinami, b) nákup materiálu a výsadba včelařsky významných rostlin a dřevin s upřednostněním autochtonních druhů, c) obnova a údržba včelařsky významné vysazené zeleně, d) zařízení pro získávání vosku.

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants