Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2019

JMK vyhlásil dotační titul pro oblast protidrogových aktivit v roce 2019. Příjem žádostí bude probíhat od 18.2.2019 do 1.3.2019. Maximální výše podpory je 1 000 000 Kč. Spoluúčast je 30 %. Podpora je zaměřena na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí dle následujících priorit:

  • podpora specifické primární prevence s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným rizikem výskytu sociálně patologických jevů, především se zaměřením na intervenční programy,
  • podpora vzdělávání, analýza současného stavu a potřeb, monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence,
  • podpora včasné diagnostiky, intervence a poradenství v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence,
  • podpora nízkoprahových zařízení zaměřených na práci s uživateli drog a jejich blízkými,
  • podpora ambulantní/stacionární a substituční léčby uživatelů drog a práce s jejich blízkými,
  • podpora léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách,
  • podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů a programů chráněného bydlení, dílen a zaměstnání pro uživatele drog,
  • podpora terénní výměnné služby zaměřené na kontaktování skryté populace drog a snižování rizik spojených s užíváním drog,
  • podpora péče o uživatele drog ve vězení a ve výkonu trestu.

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants