Dotační titul MV pro obce na pomoc uprchlíkům

Ministerstvo vnitra vypsalo nové Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022.

Projekty mohou být realizovány primárně: v obcích, dobrovolných svazcích obcí, městech nebo městských částech, na jejichž území je nebo zřizují alespoň jedno nouzové ubytování (dle usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2022 č. 207), v němž je v době podání žádosti společně ubytováno minimálně 50 osob s dočasnou ochranou.

Celkové náklady žádosti nesmí přesáhnout 500.000 Kč na jedno zařízení, v němž je v době podání projektu společně ubytováno minimálně 50 osob s dočasnou ochranou. Není možné na jedno zařízení žádat dotaci ve více projektech.

Projekt by měl být souborem intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů. Žadatel může v rámci jedné výzvy podat pouze jeden projekt.

Cílovou skupinou jsou držitelé dočasné ochrany (vydáno v roce 2022). Pouze doplňkově i další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí a EU. V širším smyslu je cílovou skupinou i majoritní společnost (např. v oblasti informování o integraci, seznamovacích aktivit atd.).

Do oblasti působnosti těchto dotací NESPADAJÍ osoby, které podaly žádost o mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.  

Termín podání žádosti je do 15.5.2022 včetně. Vzhledem k delšími schvalování v některých obcích byla mírně prodloužena ze zákona povinná lhůta 30 dní. 

Více informací o dotacích naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d