Dotační Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace

Ministr životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Příjem žádostí: 1.11.2019 - 31.1.2020.V ýše celkové podpory poskytovaná formou dotace činí na
jeden projekt max. 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Na co můžete dotaci získat

  • Kanalizace:

Výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích / Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby spadající pod aktivitu 1.3.D včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod,

  • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány):

Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV s kapacitou nad 50 EO včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí ČOV nejsou podporovány) pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,

  • Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody:

Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Bližší informace k výzvě naleznete na stránce: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70