Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců

Příspěvek je poskytován na chov a výcvik loveckých dravců, a to jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout, jestliže jsou lovečtí dravci

a) trvale nezaměnitelně označeni a

b) v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a tento stav lze fyzicky zkontrolovat po dobu 2 týdnů od data podání žádosti.

Více informací se dozvíte na stránkách: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/101297917.html