Grant Zelené oázy od Nadace Partnerství

 • žádost je možné podat do 31. 10. 2020 (včetně);
 • oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí;
 • minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč;
 • realizace projektu je možná od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021 na celém území ČR;
 • zveřejnění podpořených projektů 8. 2. 2021;
 • zaslání průběžné zprávy 20. 6. 2021;
 • zaslání závěrečné zprávy 10. 12. 2021;
 • není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce.

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin;
 • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele);
 • zakoupení/zapůjčení nářadí​
 • odborné poradenství 
 • tvorba výukových materiálů
 • propagace projektu
 • tisk a tvorba informačních materiálů
 • mzdové náklady

Příklady podpořitelných projektů: revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky apod.

Výzva ke stažení: https://www.nadacepartnerstvi.cz

Více informací: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty#vyzvy