grantového řízení Stromy - Nadace ČEZ

Nadace ČEZ připravuje 2. kolo příjmu žádostí pro podzimní výsadbu.Výsadba dřevin (dále též „projekt“) především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných - kulovité, sloupovité, pyramidální). Termín vyhlášení je 1. června 2020 - 31. července 2020. 

Nadační příspěvek můžete použít na: nákup dřevin (tj. stromů či keřů) s tím, že nákup dřevin musí tvořit nejméně 70% celkových nákladů, dále na nákup pomocného materiálu (tj. kůly, hnojiva, úvazky apod.) a na náklady za služby spojené s výsadbou dřevin. Nadační příspěvek není určen na: konzultace, vedení projektu, facilitace, medializace, návrhy projektu, kácení stromů, mzdové a ostatní osobní náklady.

Všechny potřebné informace ke grantovému řízení naleznete na stránce: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html