Informace k reformě financování regionálního školství

Od 1. ledna 2020 dojde ke změně financování regionálního školství. Reforma se soustřeďuje na oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí (dále jen „RgŠ ÚSC“). Principy financování soukromých a církevních škol zůstávají stejné jako dosud.

Základní principy nového systému financování

  1. Větší míra centralizace při financování RgŠ ÚSC (náhrada části sytému stávajících republikových a krajských normativů systémem normativů stanovených centrálně z úrovně MŠMT). Zajištění rovnosti financování v případech, kdy rozdíly byly nedůvodné.
  2. Zavedení zcela odlišného systému normativního financování pedagogické práce ve vybraných druzích škol (mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře) a typech školských zařízeních (školní družiny) zřizovaných ÚSC. Právní předpisy pro ně stanoví maximální možný rozsah vzdělávání, nebo maximální možný rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. To zajistí větší transparentnost a předvídatelnost pro ředitele škol. 
  3. Velký důraz bude kladen na pravdivost, úplnost a správnost vykazovaných údajů, které budou přímo sloužit pro stanovení části rozpočtu školy nebo školského zařízení.

Aktuální informace k reformě financování jsou zveřejňovány na stránce: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/reforma-financovani-regionalniho-skolstvi

Metodiky k financování jsou uveřejněny na stránce MŠMT:

Prezentace k reformě:

Další důležité dokumenty k reformě: