Informace pro veřejné opatrovníky

Do 15. 6. 2017 musejí obce, které jsou veřejnými opatrovníky nahlásit Ministerstvu vnitra nesrovnalosti v evidenci veřejných opatrovníků. Na základě připomínek MV upraví tabulky a nastaví financování pro rok 2018. I pro rok 2018 se plánuje vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu formou příspěvku na přenesenou působnost na výkon činností státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví, tak jak tomu bylo letos. Výše paušální částky na jednoho opatrovance, je předběžně uvažována ve stejné výši, tj. 29 000 Kč. Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho (živého) opatrovance podle jejich počtu k rozhodnému dni, kterým je pro rok 2018 stanoven 31. březen 2017. Započítány budou jen takové případy, u kterých do tohoto data nabyly rozsudky soudu právní moci. Pokud jste se tedy jako obec staly veřejnými opatrovníky po tomto datu, v seznamech se nenajdete. Jakékoliv změny oproti zveřejněným údajům v tabulkách, za jednotlivé obce mohou být měněny pouze na základě písemného sdělení statutárního orgánu obce nebo jím pověřené osoby (viz organizační řád úřadu apod.) prostřednictvím mailové zprávy na mail: sarka.vojackova@mvcr.cz