Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví - dotační výzva

Dne 2. 8. 2021 byla vyhlášenavýzva k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na inovativní využitímovitého anemovitého kulturního dědictví. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o grant 1. 11. 202112:00 hod.Podpora budezaměřena na regionálně a místně významné nemovité a movité kulturní dědictví se silným potenciálemovlivnitsociální a ekonomický rozvoj komunit.

Podporavané aktivity:

1. V rámci nemovitého kulturního dědictví se podpora týká inovativního využití:

 • nemovitých „Kulturních památek“ (KP), které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se nejen o stavební objekty a jejich soubory, ale i o krajinářské a zahradní kompozice jako součást kulturní krajiny. Vyloučeny jsou kategorie „Národní kulturní památky“ a „Památky UNESCO“.

2. V rámci movitého kulturního dědictví se podpora týkáinovativního využití:

 • sbírkových předmětů a sbírek muzejní povahy evidovaných v Centrální evidenci sbírek,
 • movitých „Kulturních památek“ (KP), které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,
 • písemného kulturního dědictví, respektive jeho nejvýznamnější části. Digitalizován, odborně zpracován a prezentován může být nejen historický fond evidovaný v Centrální evidenci sbírek a v Ústředním seznamu
  kulturních památek ČR, alerovněž unikátní novodobé fondy knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR.
  Vyloučeny jsou kategorie „Národní kulturní památky“ a „Památky UNESCO“.

3. Podpořeny budou následující nekomerční aktivity:
Trvalé, opakované nebo jednorázové nekomerční aktivity sloužící veřejnosti, zaměřené na inovativní využívání  předmětu podpory (kulturního dědictví) a aktivity, které v této souvislosti propojí podnikatelskou sféru, místní
samosprávu, neziskový sektor a vlastníky/správce kulturního dědictví. Projekty mohou mít komunitní a regionální rozsah vycházející ze znalosti lokálních/místních potřeb. Aktivity by měly být rovněž zaměřeny na integraci
znevýhodněných skupin (zejména Romů, ale i dalšíchsociálních, etnických a kulturních menšin). V případě menšin bude zvláštní důraz kladen na podporu inkluzivních kulturních akcí (zahrnujících menšiny i většinu), mezikulturního dialogu a partnerské spolupráce různých zainteresovaných stran. Je žádoucí, aby součástí projektu byly rovněž vzdělávací akce v oblasti správy kulturního dědictvía kulturního podnikání.

Tyto nekomerční aktivity zahrnují:

 • Aktivity vrámci současného umění (např.trvalé/dočasnéexpozicea výstavy, koncerty, festivaly, představení, místně specifické akce, kulturní rezidence).
 • Interaktivní nástroje pro prezentacikulturního dědictví (např. interaktivní panely, virtuální realita, mobilní aplikace, digitální hry).
 • Vzdělávací aktivity (např. přednášky, besedy, projekce, semináře, kurzy, dílny, výtvarné ateliéry, vzdělávací programy, historické cesty, zážitková centra, konference,výzkumné činnosti vázané na předmět podpory (zjištěnínových informacío předmětu podporya jejich prezentace).
 • Další aktivity určené pro veřejnosta místní komunitu (např. půjčování knih, veřejné knihovny), zájmové kroužky pro děti vč. sportu, zájmové aktivity pro dospělé a seniory vč. sportu).
 • Nákupy technického vybavení nezbytného pro realizaci projektu (v případě investičních výdajů do výše 85% celkovýchzpůsobilých výdajů).

Minimální výše grantu je 1325000Kč, maximální výše grantu je 6625000 Kč. Žadatel může požádat o zálohu na financování projektu do výše max. 60 % uděleného grantu. V případě nevládních
neziskových organizací max. 70 % uděleného grantu.

Více informací získáte na stránce: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337