IT do škol

Vláda na svém jednání dne 17.8. 2020 schválila uvolnění 984,5 milionu korun ze státního rozpočtu na pořízení technického vybavení do škol. Návrh stanoví normativní částku na 1 učitele základní školy zřizované územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí ve výši 20 tis. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy využije zcela nový institut školského zákona, který bude účinný od 1. 10. 2020 (tzv. ad hoc normativ podle § 161 odst. 7 školského zákona). Mechanismus by měl být následující:

  • MŠMT stanoví podmínky, kritéria a účel poskytnutí a použití finančních prostředků – zveřejní ve Věstníku MŠMT – v daném případě by se mělo jednat o účelové zaměření na pořízení ICT vybavení potřebné k realizaci on-line výuky (hardware s příslušenstvím a výukový software – mající charakter učební pomůcky);
  • MŠMT navrhuje normovat výši finančních prostředků pro jednotlivou základní školu podle přepočteného počtu jejich učitelů vykázaného k 30. 9. 2019. Cílem je zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné ICT vybavení zapůjčit.
  • MŠMT o tyto prostředky navýší rozpis rozpočtu na jednotlivé kraje a určí výši prostředků pro každou konkrétní základní školu zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí – kraje o nic nemusí žádat, nebudou vyplňovat žádný formulář;
  • krajský úřad prostředky zašle jednotlivým právnickým osobám ve výši stanovené MŠMT – školy si o nic nemusí žádat, nebudou vyplňovat žádný formulář;
  • vše bude připraveno tak, aby se nejpozději v průběhu září každá škola dozvěděla, o jakou částku bude její rozpočet navýšen, a na začátku října 2020 finanční prostředky z MŠMT do území odeslány;
  • pořízení vybavení nebude zajišťováno centrálně, neboť je třeba respektovat specifika každé školy. Pořízení vybavení je však třeba realizovat v prvním pololetí školního roku 2020/2021, resp. do konce roku 2020.