Jak vyřešit problém se znečišťováním místních komunikací?

Pokud půjde o místní komunikace, jejichž vlastníkem je obec ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoPK)/, tak doporučujeme postupovat dle tohoto zákona, tj.:

V případě místní komunikace ustanovení § 19 odst. 2 ZoPK upravuje obecný zákaz jejího znečištění či poškození. Pokud by šlo o znečištění místní komunikace mající charakter závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, což u znečištění např. bahnem nebo i různými exkrementy, apod. lze zřejmě předpokládat, je podle § 28 odst. 1 ZoPK ten, kdo znečištění způsobil, povinen jej bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Jestliže tak neučiní, má vlastník komunikace (obec) možnost vynaložené náklady na úklid pozemní komunikace po takové osobě požadovat. Když by tedy obec důsledně využívala svých práv, mohla by na toho, kdo znečištění způsobil z tohoto titulu vyvinout „ekonomický“ tlak, aby dostál své zákonné povinnosti. Čili doporučujeme výzvu v tomto duchu a jinak bude obec prokazatelné náklady vymáhat. Je ovšem nutné mít spolehlivě prokázáno, kdo znečištění způsobil.

Současně je znečištění pozemní komunikace podle § 42a odst. 1, písm. g či j) (§ 42b odst. 1 g) – správní delikt – podnikající osoby) ZoPK postihováno jako přestupek. Za prokázaný přestupek je možno uložit sankci až do výše 300 tisíc korun. K projednání přestupku bude příslušná obec s rozšířenou působností.

Doporučujeme ve zpravodaji, na stránkách, v rozhlase, apod. informovat občany o tomto možném postupu - medializovat ho.