Jak získat peníze pro malé neziskové organizace v roce 2017?

Jste spolek kamarádů, který rozvíjí aktivity v Jihomoravském kraji? Tak právě pro Vás jsou určeny následující dotační a grantové programy. Opravdu se není čeho bát! Když si nebudete něčím jistí, nebojte se na nás obrátit a zdarma Vám poradíme.

V současné době je možné žádat v různých programech Jihomoravského kraje zaměřených na:

 • podporu neinvestičních činností v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 • podpora včelařství
 • podpora vinařství a vinohradnictví
 • podpora kulturních aktivit a akcí řazených do Festivalu Muzejní noci nebo Noci kostelů
 • podpora subjektů působících v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel
 • podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu
 • podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží – zdravého životního stylu, participace, tvořivosti a rukodělných a řemeslných aktivit
 • podpora prorodinných aktivit zaměřená na osvětové a vzdělávací akce pro rodiny, volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi, podpora aktivit mezigeneračního soužití, podpora vytváření flexibilních pracovních úvazků
 • podpora technického zhodnocení, oprav a údržeb táborových základen a kluboven pro děti včetně nákupu vybavení
 • podpora registrovaných dětských skupin
 • podpora rodinné politiky v oblastech - stability  rodiny, které jsou ohroženy z důvodu péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora; osvětově-vzdělávací aktivity na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora
 • podpora protidrogové prevence
 • podpora aktivit národnostních menšin zaměřených na vzdělávání, volnočasové aktivity, kulturní tradice
 • podpora směřující na zdravotnickou osvětu – zdraví životní styl a prevenci civilizačních onemocnění
 • podpora domácí hospicové péče

Podpora většiny programů končí 28. 2. 2017