Komunitní plánování v obci Archlebov

Komunitní plánování v obci Archlebov proběhlo ve dvou setkáních. První jednání se uskutečnilo v pátek 24. listopadu 2017 od 17:00 hodin v sále na hasičské zbrojnici. Občané obce byli o pořádaném setkání předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 11 obyvatel včetně zastupitelů obce a starosty. V porovnání s velkým počtem navrácených dotazníků v rámci dotazníkového šetření pro potřeby Programu rozvoje obce  se komunitního plánování zúčastnilo jen velmi malé množství obyvatel obce.

V úvodu setkání starosta obce přivítala účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací obce a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu ve složení Bc. Hana Horňáková, Ing. Tomáš Kolařík, Bc. Martina Bízová. Tímto byla zajištěna objektivita diskuze a nedošlo k jejímu ovlivňování ze strany zastupitelů či případným sporům.

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými stránkami v obci, které jsme vyselektovali podle výsledků již zmíněného dotazníkového šetření a zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje obce Archlebov. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o své další nápady.  Oblasti, které je v obci nejvíce trápí, mohli občané zveřejnit anonymně pomocí tzv. lístečkové metody.

V této úvodní fázi facilitace proběhla s občany také tvorba Vize obce. Občané si nasadili pomyslné růžové brýle a vymýšleli, jak asi ideálně vypadá obec Archlebov za několik let.  

V poslední části komunitního plánování dostali za úkol prioritizovat slabé stránky.  „Priorita“ v následujících tabulkových výstupech určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek. Obdobný postup byl využit i pro zjištění priorit Vize obce.

Následně byly na základě priorit občanů vybrány oblasti, které jsou v obci nejvíce problémové a je potřeba je více rozvíjet. První komunitní plánování bylo zakončeno dohodnutím termínu další schůzky za účelem vytvoření námětů pro Akční plán obce.

Druhé kolo komunitního plánování v obci Archlebov proběhlo o týden později a to ve čtvrtek  30. 11. 2017. Na přání obyvatelů obce byl čas setkání odložen na 18:00, místo konání zůstalo stejné. Ani tentokrát se nedostavil vysoký počet občanů. Dle prezenční listiny to bylo 12 obyvatel obce.

V úvodu proběhlo stručné seznámení se současným stavem života v obci a také krátké shrnutí předchozího setkání.

Nyní již byli občané rozděleni do dvou skupin, ve kterých hledali řešení na konkrétní problémy v obci. Tematické okruhy byly celkem čtyři. U témat se skupinky střídali a tak si každý mohl říct svůj návrh řešení ke každému projednávanému tématu.

Následně proběhla společná tvorba matice proveditelnosti, kdy občané sami roztřídili své nápady, dle dopadu na obec a obtížnosti provedení návrhu v obci, aby si ujasnili, které projekty či aktivity by obec měla realizovat.

Občané obce se aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování. Vytvořili tak příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.