Mapování projektů výsadby zeleně v obcích

Budeme rozšiřovat možnosti získání dotací pro obce o Operační program životní prostředí. Celková alokace by měla činit 10.000.000,- Kč pro naše území. Jako podklad pro získání těchto prostředků je nutná příprava pasportů zeleně v intravilánu a extravilánu našich obcí (pro doložení absorpční kapacity). Proto Vás žádáme o vyplnění následujícího dotazníku, kde prosím uveďte Vaše výsadbové záměry, které se budou týkat: sídelní zeleně, výsadby ovocných dřevin v krajině, obecních zahrad a sadů, výsadeb alejí a stromořadí, výsadeb v polích, na mezích, kolem vodotečí – zelené pásy. Dotazník prosím vyplňte do 25. 4. 2018.
Např. protierozní; vodu zadržující apod. v případě, že není v plánu, pole nevyplňujte.