Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2019

MMR vyhlásilo výzvu na aktivity zaměřené na tvorbu strategických dokumentů destinace, dopadových studií, realizaci marketingových šetření a výzkumů, akce cestovního ruchu, tvorbu a inovaci produktů. Lhůta pro podání žádosti je do 15. 02. 2019 (do 12 hodin na podatelnu MMR).

Přehled výzvou podporovaných dotačních titulů podprogramu:
Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů
Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni
Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni

Příjemcem dotace může být:
Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
o certifikované (registrované) krajské DMO (DMO – organizace destinačních managementů mající různou právní subjektivitu),
o útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že certifikovaná (registrovaná) krajská DMO neprokáže min. 1 rok činnosti (tj. 12 měsíců).
o útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že v kraji nepůsobí krajská DMO – podmínkou je doložení povinné přílohy – usnesení rady, že bude krajská DMO založena, nejpozději do 12 měsíců.
Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní úrovni
o certifikované (registrované) oblastní organizace destinačního managementu.
Dotační titul č. 3 - Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni
o zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu,
o certifikované (registrované) oblastní a krajské organizace destinačního managementu realizující nadregionální produkt.

Více informací získáte na stránce: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu