Mimořádné výzvy OPŽP

MŽP ve spolupráci s AOPK ČR vyhlašuje mimořádné výzvy na SC 4.3 a 4.4 a zároveň prodlužuje průběžné výzvy na opatření vyplývající z Plánů dílčích povodí.

Dne 18. 12. 2017 byly vyhlášeny dvě mimořádné výzvy zaměřené na SC 4.3 – zlepšení funkčnosti krajinných prvků a struktur, výzva č. 111 a SC 4.4 zlepšení kvality prostředí v sídlech, výzva č. 112. Podmínkou pro podání žádosti o podporu do uvedených výzev je ukončení fyzické realizace projektu do 31. prosince 2018, s výjimkou následné péče o výsadby, která může pokračovat i v následujících letech. Příjem žádostí o podporu bude ukončen 28. února 2018.

Žadatele rovněž upozorňujeme na prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 13 a č. 51. Příjem žádostí do výzvy č. 13 končí 31. března 2018 a 29. června 2018 v případě výzvy č. 51. Žadatelé, kteří nestihli získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, tak mají možnost podat žádost o podporu ještě v příští polovině roku.

Všechny výzvy jsou určeny pro široký okruh žadatelů, zejména podniky povodí, obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající a další subjekty vyjma fyzických osob nepodnikajících.