Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2017

Ukončení přijímání žádostí: 31. 10. 2016

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty z Hlavních oblastí státní dotační politiky pro rok 2017, schválených usnesením vlády č. 593 ze dne 27. 6. 2016 a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství. Z Hlavních oblastí státní dotační politiky Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace v pěti programech:

 • Program 3.1. Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj

Podprogramy:

 • Příroda, krajina a udržitelný rozvoj

Podporované aktivity: trvale udržitelné obhospodařování lesů, myslivost, péče o zdravotní stav plemenných drobných zvířat a včel, provoz chovných stanic s výukovými programy, šlechtění, zahrádkaření, včelařství, poradenství a výstavnictví, zarybňování rybářských revírů, rekonstrukce rybích líhní, spolupráce s produkční zemědělskou sférou a obcemi, realizace výsadeb, sdílení zkušeností, svazová činnost a činnost NNO

 • Ekologické zemědělství a šetrný způsob zemědělského hospodaření

Podporované aktivity: rozvoj ekologického zemědělství a šetrných, trvale udržitelných způsobů zemědělského hospodaření, péče o zvířata a s tím související navazující osvěta a poradenství; ekologické zemědělství jako součást sociální činnosti, rozvoj chovu původních či tradičních plemen hospodářských zvířat a pěstování původních či tradičních odrůd rostlin, poradenství v oblasti integrované ochrany rostlin
 • Využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie

Podporované aktivity: rozvoj pěstování a využití biomasy pro energetické účely, příspěvek biomasy k dosažení národního cíle ve využití OZE, monitoring cenového vývoje tržních cen biomasy, propojení zemědělské prvovýroby a energetického využití biomasy, podpora při vytváření legislativních podkladů, související osvěta a poradenství

 • Program 5.1. Zapojení do zahraničních programů a aktivit

Podprogramy:

 • Prezentace rezortu zemědělství v zahraničí, účast na zahraničních výstavách, kongresech a výzkumech

Podporované aktivity: prezentace rezortu zemědělství v zahraničí, prezentace výsledků výzkumu a vývoje, účast na zahraničních výstavách, soutěžích, seminářích a kongresech, zahraniční spolupráce českých NNO v rámci mezinárodních sdružení, edukativní projekty správné zemědělské a lesnické praxe

 • Program 8.1. Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým

Podprogramy:

 • Podpora rovných příležitostí pro občany se zdravotním postiženíma venkovské seniory

Podporované aktivity: sociální projekty zaměřené na zlepšení zaměstnanosti a kvality života osob se zdravotním postižením ve venkovských oblastech, budování a provoz zařízení pro zdravotně postižené a pro venkovské seniory, projekty sociálního zemědělství

 • Program 13.1. Vzdělávání a propagace

Podprogramy:

 • Podpora vzdělávacích aktivit a propagace

Podporované aktivity: pořádání seminářů a workshopů, vzdělávací výchovné aktivity, osvětové a propagační aktivity pro zvýšení odbytu biopotravin, environmentální vzdělávání, pořádání soutěží s cílem předání poznatků z oblasti zpracování půdy, účast a organizování veletrhů, výstav a soutěží, poskytování poradenských služeb; vzdělávací, výchovné a propagační aktivity na podporu nepotravinářské rostlinné produkce; činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností, včetně vzdělávacích kurzů, elektronických soutěží, elektronických vzdělávacích programů a materiálů, informačních akcí, pořádání přednášek, výchovných aktivit a tisku vzdělávacích a informačních materiálů k danému tématu, informační akce za účelem podpory zvýšení využívání dřeva, tvorba odborných publikací a odborných internetových portálů

 • Profesní vzdělávání a zvyšování kvality

Podporované aktivity: činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností, včetně vzdělávacích kurzů, workshopů, demonstrační činnosti a informační akce, vydávání odborných publikací, tvorba odborných internetových portálů

 • Program 14.1. Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež

Podprogramy:

 • Zabezpečování široké nabídky volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež

Podporované aktivity: volnočasové aktivity pro děti v rámci rezortu (programy, kroužky, tábory, soutěže s tématem zemědělství a potravinářství, zpracování pracovních listů s tématy oblasti podpory, aktivity lesní a myslivecké pedagogiky)

 • Rozvoj mobility a mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Podporované aktivity: zapojení do mezinárodní soutěže pro děti a mládež s tématikou lesa a lesního hospodářství YPEF (Young People in European Forests-Mladí lidé v lesích Evropy); realizace regionálních kol, národního kola, podpora účasti zástupců ČR v mezinárodním kole soutěže; zapojení do mezinárodních aktivit pro děti a mládež s tématikou rybářství, rekreačního a sportovního rybolovu, podpora účasti zástupců ČR na mezinárodním setkání pořádaným EAF (European Anglers Federation – Federace evropských rybářů), mezinárodní včelařská soutěž pro děti a mládež (IMYB)

Více informací na stránce: http://eagri.cz