Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2018

JMK vyhlásil výzvu na podporu subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2018, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2018. Žádosti je možné podávat od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018. Maximální výše podpory činí 100 000 Kč a minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%.

Uznatelnými výdaji se rozumí například:
a) úhrada honorářů umělců, ostatní osobní výdaje (např. dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti), mimo související odvody (zejm. sociální a zdravotní
pojištění, daně),
b) úhrada nájemného (vztahující se k podporované akci),
c) náklady na zapůjčení techniky, ozvučení apod.,
d) náklady na propagaci akce,
e) paušální sazba režijních nákladů ve výši maximálně 10 % schválené dotace a zároveň maximálně do výše 10 tis. Kč, přičemž režijními náklady se rozumí: zajištění ostrahy, zajištění úklidu a čištění, kopírování, vlastní tisk pro administraci a propagaci projektu, náklady na spotřební a kancelářský materiál určený pro administraci projektu, náklady na čisticí prostředky a nástroje, nákupvody (vodné, stočné), paliv a energie (elektřina, topení apod.), poštovné.

Více informací zjistite na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5958-506-Muzejni+noci+a+noci+kostelu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx