Mze – Dotace ve vodním hospodářství – Vodovody a kanalizace

Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje rozvoj vodovodů a kanalizací a prostřednictvím investičních dotačních programů na podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Aktuálně je na období 2021–2025 připraven program 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, který navazuje na úspěšné dotační programy z předchozích let.

Nově byl spuštěn podprogram 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“, jehož hlavní náplní je podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce a obnovy za účelem zabezpečení vodárenských soustav. Jeho cílem je zajištění a zabezpečení dostupnosti pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu s důrazem na nejvíce suchem ohrožené oblasti, regiony a okresy. Tento program navazuje na usnesení č. 18 vlády České republiky ze dne 6. ledna 2020 a následnou Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky.

V roce 2020 Ministerstvo zemědělství připravilo nový dotační program 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

O podporu v rámci uvedených programů mohou žádat obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí. Termíny a způsob předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Programu vyhlašuje Ministerstvo zemědělství formou výzev.

Výše alokace: 300 mil. Kč

Program podporuje odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky.

Pro vyplnění a tisk nebo online zaslání formulářů S 09 (u některých programů povinná příloha v rámci programového financování) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS.

Oprávnění žadatelé

obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí

Přijímání  žádostí

Podání žádosti: od 15.02.2021 do 30.09.2022 nebo do vyčerpání alokace

Více na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/