MZe Dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Ministerstvo zemědělství vypsalo pro rok 2021 tradiční dotační titul na podporu údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel. Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, max. však 30 000 Kč.

Žádosti budou přijímány od 1. 2. 2021 do 19. 2. 2021 včetně nebo do okamžiku, kdy celková požadovaná částka registrovaných žádostí dosáhne v součtu pro podprogram 129 662 40 milionů Kč (podle toho, co nastane dříve).

Způsobilí žadatelé:

 a)    v obci do 2 000 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

 b)    v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru[1],
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.

Podrobné informace o dotačním programu jsou k dispozici v přiložených Zásadách na konci této aktuality. Případně přímo na stránkách Výzvy: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2021/