MŽP nabízí obcím 50 milionů korun na chytré hospodaření s vodou

Dotace na zachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob nabízí nová výzva Národního programu Životní prostředí. Oprávněnými příjemci dotací jsou malé obce do pětiset obyvatel. Cílem výzvy je podpořit projekty udržitelného hospodaření s vodami.

Podporované aktivity:

Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) s důrazem na decentrální řešení (tj. na jednotlivých pozemcích) či semi-centrální řešení.

Příjem projektových námětů startuje 1. března a končí 30. června letošního roku. Maximální výše podpory pro jeden projekt je 5 milionů.

https://www.sfzp.cz/clanek/799/2825/mzp-nabizi-obcim-50-milionu-korun-na-chytre-hospodareni-s-vodou/