Nadace ČLF - Nadační program pro rok 2017

Správní rada Nadace Český literární fond vyhlašuje „Nadační program pro rok 2017", jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v oblastech, které souvisí s působením Nadace ČLF.

Nadace ČLF upřednostňuje podporu takových nekomerčních tvůrčích činností a projektů, kterým se nedostává dostatečné podpory, ale jejichž kvalita a dosah za to nepochybně stojí. Jak napovídá název Nadace, základ představuje literární tvorba v četných podobách. Nadační program tak zahrnuje podporu děl původní české i překladové literatury, vědecké i odborné literatury, ale i úzce souvisejících oborů jako je dramatická tvorba a publicistika i začínající výkonní umělci.

Nadační příspěvky pro fyzické osoby na vytvoření díla jsou poskytovány formou stipendií. Mohou být udělena jak jednorázově, tak i po dobu několika měsíců kalendářního roku s tím, že maximem je částka 7.000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, tedy 42.000 Kč. Tuto sumu nemůže překročit ani stipendium jednorázové.
Pro mladé vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích poskytována jednorázová cestovní stipendia.

Nadační příspěvky zaměřené k podpoře projektů realizace dokončených děl a prací, jako je vydání knižních titulů či jiné projekty jsou fyzickým i právnickým osobám poskytovány formou grantů. Jejich konkrétní výši ovlivňuje mínění expertních skupin vyjádřené body hodnocení a celková výše uvolněných prostředků pro tuto formu podpory.

Zaměření:

Literatura:

Granty

  • na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu

Stipendia

  • na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu
Dramatická tvorba

Granty

  • na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu

  • pro absolventy uměleckých škol  bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety - výkonné umělce)

Stipendia

  • na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu
  • na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu
Publicistika

Granty

  • na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů

Stipendia

  • na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu
Věda

Granty

  • podpora vydávání závažných vědeckých časopisů

Stipendia

  • cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Informace k podání žádostí

Stipendia

Stipendium nelze udělit žadateli, který jej pobíral v předcházejícím kalendářním roce (netýká se cestovních stipendií vědeckých pracovníků do 35 let)
Stipendia na teatrologické studie budou uděleny pouze na knižní práce, netýkají se tedy studií v odborných časopisech

Granty

Z grantového řízení jsou vyloučeny veškeré sborníky
Každý žadatel může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3 (oblasti zájmu Nadace ČLF:
a/ původní a překladová literatura
b/ dramatická oblast
c/ publicistika
d/ vědecká a odborná literatura)

Konečným termínem podání žádostí na předepsaných tiskopisech je úterý 28. 2. 2017.

Více informací se dozvíte na stránce: http://www.nclf.cz./cz/nadacni-program-pro-rok-2017.html