Národní plán obnovy - Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky.

Popis podporovaných aktivit

  • Výstavba nového kulturního a kreativního centra
  • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
  • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra

V souladu s naplňováním Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-2025 projednanou dne 23. srpna 2021 usnesením vlády č. 739.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 9. 2025.

Alokace 2 700 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

kraje, městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob), obce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, příspěvkové organizace Územních samosprávných celků, státní příspěvkové organizace

Přijímání  žádostí

Zveřejnění výzvy: 11. 7. 2022.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 11. 7. 2022 od 15:00 hod. do 12. 9. 2022 do 23:00 hod.

Více na https://www.mkcr.cz/iniciativa-453-rozvoj-regionalnich-kulturnich-a-kreativnich-center-velka-kulturni-a-kreativni-centra-2863.html