Odměňování členů zastupitelstev obcí

Dne 1. 1. 2018 nabyde účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mj. novelizuje zákon o obcích, a dojde tak ke změně koncepce odměňování zastupitelů. Zákon nově pro účely výpočtu odměn rozliší obce (a městské obvody a části) do velikostních kategorií a nařízení vlády č. 318/2017 stanoví konkrétní výši měsíčních odměn pro uvolněné zastupitele a maximální výši odměn poskytovaných neuvolněným zastupitelům. Změní-li se v průběhu volebního období počet obyvatel obce o více než 20 %, bude uvolněnému zastupiteli od 1. 1. následujícího roku náležet odměna ve výši odpovídající novému zařazení obce do velikostní kategorie. Neuvolněnému zastupiteli v takovém případě zůstane dosavadní odměna. Tato změněná odměna nesmí však přesáhnout maximální výši odměny pro příslušnou velikostní kategorii obce (v takovém případě se mu sníží na maximální odměnu dle nové kategorie – při zařazení obce do nižší kategorie).

Odměna pro neuvolněné starosty

Novinkou je, že přímo ze zákona bude mít na odměnu nárok i neuvolněný starosta. Zaručen má vždy 0,3násobek výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. Zastupitelstvo však může starostovi přiznat až 0,6násobek odměny, která by náležela uvolněnému starostovi.

Neuvolnění místostarostové či jiní neuvolnění členové zastupitelstva ze zákona nárok na odměnu obecně nemají. Mají ho však např. v případech, kdy starostu zastupují nepřetržitě po dobu delší 4 týdnů, resp. kdy vykonávají jeho pravomoci.

Kumulace odměn

Nově je v zákoně upravena kumulace odměn z různých funkcí. Zákon zde rozlišuje mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli.

V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému zastupiteli odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.

V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému zastupiteli poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo takto o poskytnutí odměny nerozhodne, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.

Mimořádné odměny

Do zákona o obcích se vrací institut mimořádných odměn. O udělení mimořádné odměny rozhoduje zastupitelstvo. Pro poskytnutí takové odměny musí být splněno hned několik podmínek:

 • mimořádnou odměnu lze poskytnout pouze za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce,
 • ročně souhrnná výše mimořádných odměn může u uvolněných zastupitelů dosáhnout max. 2násobku nejvyšší měsíční odměny, a u neuvolněných max. 2násobku maximální měsíční odměny,
 • návrh na poskytnutí odměny musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu zasedání zastupitelstva,
 • poskytnutí mimořádné odměny je třeba povinně projednat a odůvodnit jako samostatný bod zasedání zastupitelstva a následné zdůvodnit každé mimořádné odměny v usnesení ze zasedání.

Příspěvky z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce

Nově zákon stanoví možnost zastupitelům poskytnout příspěvky z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce, a to taxativním způsobem (lze poskytnout jen v zákoně vyjmenované příspěvky). Příspěvky zastupitelům lze poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. Zákon rozlišuje mezi příspěvky, které lze poskytnout jen uvolněným zastupitelům, a příspěvky, které lze poskytnout jak uvolněným, tak neuvolněným zastupitelům.

Jen uvolněným zastupitelům lze poskytnout následující příspěvky:

 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, 
 • příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
 • příspěvek na rekreaci.

Neuvolněným a uvolněným zastupitelům lze poskytnout následující příspěvky:

 • příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve vybraných případech (např. uzavírání manželství a další veřejné občanské obřady),
 • příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce, 
 • příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce zastupitele,
 • odměnu při významném životním výročí.

Dovolená pro uvolněné zastupitele

Nově a podrobněji jsou upraveny i pravidla pro poskytování dovolené. Uvolněný zastupitel má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem. Obec poskytne uvolněnému zastupiteli též tu část dovolené, kterou nevyčerpal u svého zaměstnavatele před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpanou dovolenou lze převést pouze do následujícího roku, nikoliv do roků dalších.

Odchodné

Zákon stanoví, že neuvolněnému zastupiteli, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému zastupiteli, jimž zanikl mandát, popř. byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni zániku mandátu (nebo odvolání a vzdání se funkce) zastupitele náležela odměna. K tomu, aby bylo vyplaceno odchodné, musí být naplněna podmínka, že končící zastupitel nebude následně zvolen do funkce uvolněného zastupitele nebo do funkce neuvolněného zastupitele, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna. Stejně tak odchodné nenáleží zastupiteli, který byl pravomocně odsouzen za některé trestné činy.

Pokud jde o samotnou výši odchodného, dochází zde k citelné změně, neboť odchodné lze nově poskytnout pouze v maximální výši 4 měsíčních odměn. Pokud jde však o současné zastupitele, kteří nebudou v roce 2018 kandidovat, resp. nebudou zvoleni, tato úprava se jich netýká. Tito zastupitelé, za splnění zákonných podmínek, budou mít stále nárok až na 6násobek měsíční odměny v podobě odměny při skončení funkčního období (tedy dle zákona ve starém znění).

Tabulka výše odměn zastupitelů:

Tabulka s výší odměn zastupitelů ke stažení k pdf.

 

 

Zdroj: SMO CR