Opomíjené památky - grantový program Nadace Občanského fóra

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím občanských iniciativ. O grant si mohou zažádat fyzické a právnické osoby, za předpokladu, že prokáží iniciativu při péči o památku. (např. regionální nadace / nadační fondy, spolky nebo ústavy, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace musí prokázat svojí finanční spoluúčast minimálně 50%). Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2016 - listopad 2017 včetně. O grant nelze žádat opětovně na projekty podpořené v minulých letech! Výše poskytnutého grantu je maximálně 60 000 Kč. Jedná se o nadační finanční příspěvek účelově vázaný. Došlé žádosti bude posuzovat správní rada podle těchto kritérií:

  • míra občanské iniciativy při péči o památku
  • historická hodnota památky
  • naléhavost oprav
  • zajištění následné péče o památku a její možné využití
  • kvalita a odbornost připraveného projektu

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2016. Více informací se dozvíte na stránce: http://nadaceof.cz/grantove-programy/opomijene-pamatky