OPPIK - výzva pro malé podniky

Do 28. 5. 2019 mají začínající podnikatelé (malé podniky) možnost žádat do dotačního programu OPPIK.

  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč

Lze žádat na:

  • podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)

Více informací naleznete na stránce: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/