OPŽP vypsalo harmonogram výzev na rok 2022

MŽP vydalo Indikativní harmonogram SFŽP ČR pro výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 na rok 2022. Dle hrmonogramu budou v tomto roce vyhlášeny Výzvy zacílené na témata:

 • Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz  ve zdravotnictví, školství a sociálních službách)
 • Výstavba nových veřejných budov - Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
 • Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy - Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách a veřejné infrastruktuře
 • Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na nakládání se srážkovými vodami
 • Realizace monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů
 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení atd.
 • Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu
 • Prevence a řízení antropogenních rizik
 • Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizace - výstavba centrální  ČOV (popř. decentralizované ČOV) a výstavba/dostavba kanalizace  za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci
 • Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů - výstavby/dostavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu
 • Výstavba centrální  ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci   
 • Výstavba/dostavba  vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody lizaci  
 • Kompostéry; RE-USE centra; potravinové banky; vratné nádobí a obaly
 • Sběr a svoz odpadů; nakládání s čistírenskými kaly; materiálové využití odpadů
 • Třídění a dotřiďování odpadů; energetické využívání odpadů; chemická recyklace; nakládání s nebezpečnými odpady
 • Pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů a pořízení a modernizace systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší / Pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci
 • Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

Více informací se dozvíte v harmonogramu, který je ke stažení na stránce: https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2708